APP CỬU YÊU

Link App : http://www.jiuyao666.com/db0031400-2.html

Cách đăng kí tài khoản:

Copy link vào trình duyệt, khi đăng ký điền tk và mk xong load sang trang mới là đăng ký thành công. Nếu hiện thông báo thì là không thành công : 

– DÒNG 1 : NHẬP TÊN TÀI KHOẢN ( KHÔNG IN HOA , GỒM ÍT NHẤT 1 SỐ , HƠN 8 KÝ TỰ)

– DÒNG 2 : PASS (6 KÝ TỰ )

– DÒNG 3 : VIẾT LẠI PASS

LIÊN HỆ NẠP GAME TRUNG QUỐC, HỖ TRỢ:

Trả lời